Pravidla soutěže MPA Challenge (dále jen „Pravidla“)

1Vyhlašovatel, pořadatel a orgány soutěže
1.1Soutěž MPA Challenge (dále jen „soutěž“) vyhlašuje Mobile Payment Association, se sídlem Jemnická 1138/1, 140 21 Praha 4 (dále jen „MPA“) a pořádá a realizuje ji České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, se sídlem Technická 2, 166 27 Praha 6 (dále jen FEL ČVUT nebo také „Pořadatel") v rámci činnosti Research and Development Centre (dále jen „RDC“), jehož členy jsou ČVUT v Praze, Ericsson spol. s r.o a a Vodafone a s., založeného dle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.
1.2Soutěž probíhá podle těchto Pravidel.
1.3Orgány soutěže jsou výbor soutěže a odborná porota.
1.4Průběh soutěže řídí a na dodržování pravidel dohlíží výbor soutěže, v jehož čele je ředitel soutěže Dr. Lukáš Kencl, zástupce FEL ČVUT/RDC.
1.5Dalšími členy výboru soutěže jsou Radek Frank, zástupce Vodafone a.s., a Ing. Marek Nevosad, zástupce FEL ČVUT.
1.6Výbor soutěže se usnáší na základě konsensu. V případě hlasování je k přijetí usnesení třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru.
1.7Odborná porota sestává ze tří zástupců akademických institucí a tří zástupců členů MPA. Přesné složení odborné poroty bude oznámeno výborem na webových stránkách soutěže během prvního kola soutěže.
1.8Webové stránky soutěže, kde jsou uvedeny instrukce pro soutěžící a aktuální informace o průběhu soutěže, jsou k dispozici na http://www.mpacz.org/challenge, která je přesměrována na adresu http://mpa-challenge.rdc.cz (dále jen „stránky soutěže“).
2Účastník soutěže, předmět soutěže, soutěžící
2.1Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba, která je k datu vypsání soutěže, tj. k 1.11.2007, studentem řádného denního studia na vysoké škole se sídlem v České republice, pokud se přihlásí do soutěže v souladu s bodem 2.2 těchto Pravidel.
2.2Každý zájemce o účast v soutěži se musí vložením požadovaných údajů přihlásit na webové stránce soutěže. Fyzická osoba se po přihlášení do soutěže stává účastníkem soutěže a vyjadřuje tak zároveň svůj souhlas s Pravidly. Přihlášením do soutěže poskytuje účastník soutěže souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů včetně fotografie z vyhlášení vítězů asociací MPA a jí pověřenými zpracovateli, a to pro účely organizace soutěže a vyhlášení výherců, marketingové účely MPA, na dobu 10 let od předání osobních údajů, popř. dávají souhlas s poskytnutím obrazových a zvukových záznamů své osoby pořízených při dokumentaci soutěže. MPA se zavazuje nakládat se získanými osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů a podle příslušných ustanovení občanského zákoníku vztahujících se k právu na ochranu osobnosti.
2.3Soutěž probíhá ve dvou oddělených soutěžních kategoriích, „Nový produkt“ a „Inovace stávajícího produktu“.
2.4Předmětem soutěže je soutěžní příspěvek v českém jazyce zaslaný soutěžícím. Soutěžní příspěvek sestává z abstraktu shrnujícího soutěžní příspěvek (maximálně 200 slov) a ze samostatně hodnocených částí:
2.4.1Originální nápad – původní (ideový) návrh služby, aplikace nebo inovace, který přitažlivostí, srozumitelností obsluhy z hlediska uživatele, vhodností pro české národní prostředí a provozuschopností na mobilních zařízeních, přináší koncovému uživateli vysokou přidanou hodnotu. V případě inovace stávajícího produktu (služby) jde o popis úpravy funkcí stávajícího produktu (služby).

Požadavky na vypracování: Popis návrhu služby či inovace – k požadovanému popisu ideového návrhu (nápadu) aplikace, služby nebo inovace slouží vypracování dokumentu: "Ideový návrh".

2.4.2Specifikace služby – tato část příspěvku sestává z vypracované dokumentace detailně popisující funkční vlastnosti aplikace nebo služby, včetně popisu uživatelského rozhraní. Popis navrhovaných funkcí produktu (kdo/co provádí jaké činnosti, jaké jsou navrhovány HW a SW technologie, jak probíhá komunikace apod.). Cílem této dokumentace je srozumitelná definice funkčních parametrů aplikace nebo služby, které jsou zásadní k pozdějšímu technickému zpracování.

Požadavky na vypracování: K popisu zásadních parametrů aplikace nebo služby slouží vypracování dokument: "Specifikace služby".

2.4.3Obchodní model a podpora – tato část příspěvku obsahuje úvahu nad navrhovaným obchodním modelem (kdo platí a zač, komu, jaké navrhované formy cenových programů apod.) , distribucí – jak bude produkt prodáván (kým, jakým způsobem, kde, pomocí jakých postupů, jak bude upraven smluvní vztah – smluvní strany), jak bude produkt podporován v průběhu jeho užívání (kým, jak, jakou technologií), jaké činnosti budou prováděny v souvislosti s rizikovými situacemi (ztráta, porucha nebo jiná okolnost nefunkčnosti mobilního zařízení s produktem apod.), jaké činnosti budou prováděny v souvislosti s ukončením použití produktu (deaktivace, ukončení smluvního vztahu).

Požadavky na vypracování: K popisu obchodního modelu slouží dokument: "Obchodní model a podpora".

2.4.4Technický pilot - tato část příspěvku obsahuje funkční aplikaci využívající prostředků mobilního zařízení spolu s dokumentací technického zpracování. Za mobilní zařízení jsou pro účely soutěže považovány tyto druhy zařízení:
  • Mobilní telefony včetně zařízení kombinujících funkci mobilního telefonu s osobním počítačem (inteligentní mobilní telefony, MDA apod.).
  • Osobní (kapesní) počítače (Pocket PC, PDA, Palm apod.).

Zařízení i jejich softwarové vybavení musí být běžně dostupné v České Republice. Pokud tato aplikace využívá spojení se serverovou částí, je tato serverová část považována za součást aplikace a musí být dodána s aplikací (funkčnost a provoz serverové části si zajišťuje soutěžící samostatně).

Požadavky na vypracování: Je požadována aplikace využívající prostředky mobilního zařízení běžně dostupného v České Republice. Tato aplikace musí být v navrženém prostředí funkční. K popisu technického řešení slouží vypracování požadovaného dokumentu: "Popis Architektury".

2.5V kategorii „Nový produkt“ by měl soutěžní příspěvek obsahovat všechny čtyři samostatně hodnocené části, v kategorii „Inovace“ pouze části 2.3A, 2.3B a 2.3C. Platný soutěžní příspěvek musí v kategorii „Nový produkt“ obsahovat alespoň tři z těchto samostatně hodnocených částí, v kategorii „Inovace“ alespoň dvě z těchto samostatně hodnocených částí.
2.6Na stránkách soutěže jsou uvedeny požadavky, které musí příspěvek splňovat, a způsob vložení příspěvku na určený server. Je na odpovědnosti přihlašovatele ověřit úplnost příspěvku, tj. funkčnost navržené aplikace, funkčnost serverové části a zejména úplnost zaslané dokumentace.
2.7Soutěž probíhá ve dvou soutěžních kolech. V prvním kole, na základě hodnocení popsaného v odstavci 3, vybere odborná porota 5 soutěžních příspěvků v každé kategorii (finálové příspěvky), které postupují do kola druhého ( dále jen "Finále soutěže"). Ze soutěžících, kteří vypracovali finálové příspěvky, se stávají finalisté soutěže.
2.8Komunikace se soutěžícími, vyhlášení výsledků prvního a druhého kola soutěže včetně dodatečných organizačních informací týkající se soutěže, bude probíhat elektronickou poštou a prostřednictvím informací publikovaných na webových stránkách soutěže.
2.9Každá aplikace nebo služba musí být původním autorským dílem soutěžícího ve smyslu autorského zákona. Soutěžící potvrzuje souhlasem s těmito pravidly, že aplikace je jeho vlastním dílem.
2.10Při přihlášení uvádí přihlašovatel jméno, adresu, rok narození, telefonní kontakt, e-mail a informace o vysoké škole, kde je řádným studentem denního studia.
2.11Ke všem soutěžním příspěvkům, tj. návrhům aplikací, služeb nebo inovací a jejich dokumentaci, má neomezené užívací právo každý z členů MPA. Tyto dokumenty budou uloženy v prostorách RDC.
2.12Pro případ, že soutěžící při své účasti v soutěži vytvoří autorské dílo, které splňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), uděluje přihlášením do soutěže a účastí v ní členům MPA časově a místně neomezenou licenci ke všem způsobům užití takového díla pro účely nekomerčního použití, zejména reference, a účely demonstrace, např. při prezentaci. V případě nekomerčního užití či demonstrace takovéhoto autorského díla bude jméno a příjmení autora (autorů v případě týmové práce) vhodným způsobem uvedeno.
2.13Soutěžní příspěvky zaslané do soutěže nejsou ze strany pořadatele či odborné poroty považovány za důvěrné informace. Výsledky a řešení soutěže jsou veřejné.
3Hodnocení příspěvků v prvním kole soutěže
3.1Před vlastním hodnocením příspěvku ověřuje odborná porota nejprve splnění požadavků na účastníka. Soutěžní příspěvek hodnotí členové odborné poroty v obou kolech soutěže podle následujících kritérií: původnost (originalita) a přidaná hodnota aplikace nebo služby, snadná srozumitelnost obsluhy aplikace nebo služby z hlediska uživatele, přitažlivost a vhodnost pro české národní prostředí, provozuschopnost na běžně používaných mobilních přístrojích, kvalita technické realizace a zejména celková kvalita a úplnost dokumentace.
3.2Soutěžní příspěvek má čtyři (4, „Nový produkt“) resp. tři (3, „Inovace“), samostatně hodnocené části. Každý z porotců odborné poroty ohodnotí každou jednotlivou část příspěvku samostatně, a to celočíselnou hodnotou v následujícím rozsahu:

Originální nápad: 0 - 20 bodů.
Hodnocení 0 znamená, že soutěžící tuto část příspěvku nevypracoval. 1 bod znamená nejnižší hodnocení dle kritérií popsaných v bodě 3.1, hodnocení 20 je nejvyšší hodnocení.

Specifikace služby: 0 - 10 bodů.
Hodnocení 0 znamená, že soutěžící tuto část příspěvku nevypracoval. 1 bod znamená nejnižší hodnocení dle kritérií popsaných v bodě 3.1, hodnocení 10 je nejvyšší hodnocení.

Obchodní model: 0 - 10 bodů.
Hodnocení 0 znamená, že soutěžící tuto část příspěvku nevypracoval. 1 bod znamená nejnižší hodnocení dle kritérií popsaných v bodě 3.1, hodnocení 10 je nejvyšší hodnocení.

Technické zpracování: 0 - 20 bodů
Hodnocení 0 znamená, že soutěžící tuto část příspěvku nevypracoval. 1 bod znamená nejnižší hodnocení dle kritérií popsaných v bodě 3.1, hodnocení 20 je nejvyšší hodnocení.

Odborná porota stanoví celkové ohodnocení jednotlivých částí hodnoceného příspěvku průměrnou bodovou hodnotou (součet hodnocení všech porotců v dané části děleno počtem hodnotících porotců).

3.3Soutěžní příspěvek je hodnocen podle celkového počtu bodů získaného sečtením bodových ohodnocení za jednotlivé části příspěvku (dále "celkové ohodnocení").
3.4Pět (5) příspěvků s nejvyšším celkovým ohodnocením v každé kategorii postupuje do finále soutěže (10 finálových příspěvků). V případě rovnosti bodů na 5. a následujících místech, proběhne druhá iterace hodnocení příspěvků se shodným počtem bodů odbornou porotou. Porota si v takovém případě může od soutěžícího vyžádat dodatečné informace.
3.5Porota vypracuje ke každému finálovému příspěvku seznam hlavních připomínek a doporučení k dopracování, tento seznam bude finalistům soutěže zaslán elektronickou poštou spolu s vyhlášením výsledků prvního kola. Seznam bude moci účastník vidět po přihlášení i na stránkách soutěže.
3.6Pořadí provádění hodnocení příspěvků odbornou porotou odpovídá pořadí zaslání příspěvků.
3.7Složení odborné poroty v prvním kole soutěže musí být stejné po celou dobu hodnocení příspěvků. Odborná porota neposkytuje soutěžícím a finalistům žádné individuální konzultace.
3.8Výsledky 1. kola soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách soutěže.
3.9Příspěvky postupující do 2. kola soutěže budou zveřejněny na stránkách soutěže, společně s komentáři odborné poroty, a bude k nim zřízeno diskusní fórum. Soutěžícímu bude umožněno tuto možnost vyloučit při přihlašování do soutěže, v takovém případě bude zveřejněn jen abstrakt a komentář odborné poroty.
4Druhé kolo soutěže
4.1Po vyhlášení výsledků prvního kola soutěže na stránkách soutěže mohou finalisté soutěže během poskytnuté lhůty dopracovat a doplnit své příspěvky.
4.2Dopracování příspěvků není povinné, pouze poskytuje soutěžícím možnost dopracovat příspěvky do druhého kola soutěže podle doporučení poroty, a zvyšuje tak šance finálového příspěvku na získání jedné z hlavních cen.
4.3Dopracovaný příspěvek musí být v podstatné míře shodný s původním finálovým příspěvkem, dopracování odráží zejména připomínky a doporučení poroty. Pokud finalista soutěže nedopracuje svůj příspěvek během poskytnuté lhůty nebo pokud dopracovaný příspěvek bude v podstatné míře odlišný od původního finálového příspěvku, bude v druhém kole soutěže hodnocen původní finálový příspěvek, tedy ten, který, soutěžící zaslal do prvního kola soutěže.
4.4Dopracované příspěvky musí finalisté soutěže zaslat na určený server během lhůty na dopracování. Pokyny pro zaslání dopracovaného příspěvku budou k dispozici během lhůty na dopracování na stránkách soutěže.
4.5Po skončení lhůty na dopracování proběhne druhé kolo hodnocení finálových soutěžních příspěvků nebo jejich dopracovaných verzí (dále jen „dopracované příspěvky“).
4.6Odborná porota hodnotí dopracované příspěvky podle kritérií popsaných v bodě 3.1, bodovým způsobem shodným s postupem v prvním kole, tj. podle bodu 3.2 a 3.3. Odborná porota nepřihlíží při hodnocení druhého kola k hodnocení soutěžního příspěvku v prvním kole a rovněž míra dopracování příspěvku nehraje při posuzování roli.
4.7Pět (5) finálových příspěvků s nejvyšším celkovým ohodnocením v každé kategorii po druhém kole získává soutěžní ceny, a to v pořadí určeném celkovým bodovým ziskem, tj. první místo získává příspěvek s nejvyšším celkovým ohodnocením.
4.8V případě rovnosti celkového bodového ohodnocení, které by neumožnilo jednoznačně přiřadit soutěžní ceny, proběhne další iterace druhého kola hodnocení soutěžních příspěvků odbornou porotou. Porota si v takovém případě může vyžádat dodatečné předvedení vybraných funkcí soutěžního příspěvku.
4.9Složení odborné poroty musí být stejné po celou dobu hodnocení příspěvků ve druhém kole soutěže.
4.10Výsledky 2. kola soutěže budou zveřejněny na stránkách soutěže.
4.11Příspěvky hodnocené ve 2. kole soutěže budou zveřejněny na stránkách soutěže, společně s komentáři odborné poroty a bude k nim zřízeno diskusní fórum.
5Soutěžní ceny
5.1Ceny se udělují za umístění se na prvních pěti (5) místech v každé kategorii po druhém kole hodnocení.

Ceny v kategorii "Nový produkt":
1. Cena - APPLE MacBook bílý (white) CZ - C2D T7200 / 13.3" WXGA / 1GB / 80GB 5.4k / DVD-CDRW / WiFi / BT / DO / MAC OSX 10.5
2. Cena - Smartphone Samsung i600 + Karta O2 Mix + O2 Kupony v hodnotě 1 900 Kč
3. Cena - GSM T-Mobile datový balíček Internet 4G: datová karta do PCMCIA + SIM Twist Internet předplacen na 12 měsíců
4. Cena - Vodafone Mobile Connect USB modem + Vodafone Divoká karta + Vodafone karta v hodnotě 500 Kč
5. Cena - O2 / T-mobile / Vodafone kupóny (dle výběru) v hodnotě 1500 Kč

Ceny v kategorii "Inovace stávajícího produktu":
1. Cena - APPLE MacBook bílý (white) CZ - C2D T7200 / 13.3" WXGA / 1GB / 80GB 5.4k / DVD-CDRW / WiFi / BT / DO / MAC OSX 10.5
2. Cena - Smartphone HTC S710 + Vodafone Divoká karta + Vodafone karta v hodnotě 2400 Kč
3. Cena - GSM T-Mobile datový balíček Internet 4G: datová karta do PCMCIA + SIM Twist Internet předplacená na 12 měsíců
4. Cena - O2 Datová Karta Huawei E630 + O2 předplacená karta v hodnote 500 Kč s tarifem O2 Mix
5. Cena - O2 / T-mobile / Vodafone kupóny (dle výběru) v hodnotě 1500 Kč
5.2V případě, že soutěžící nepřevezme cenu v termínu předání podle bodu 6.6 a nebo do 60 dnů od tohoto termínu předání v sídle pořadatele, ztrácí nárok na cenu.
6Termíny soutěže
6.1Zahájení soutěže: 1. 11. 2007.
6.2První kolo soutěže – období pro přihlášení se do soutěže a pro zaslání soutěžních příspěvků: od 1. 11. do 23. 11. 2007, 23:59. (Rozhodující je čas a datum obdržení soutěžního příspěvku na určeném serveru)
6.3Vyhlášení výsledků prvního kola soutěže: 3. 12. 2007
6.4Lhůta na dopracování finálových příspěvků: od 3. 12. 2007 do 11. 1. 2008, 23:59.
6.5Vyhlášení výsledků druhého kola soutěže: 23. 1. 2008
6.6Prezentace vítězných příspěvků a předání soutěžních cen: 30. 1. 2008
7Další ustanovení
7.1Tato pravidla platí od vyhlášení soutěže a mohou být jednostranně změněna vyhlašovatelem na základě rozhodnutí výboru soutěže. Výbor může rozhodnout o změně cen při zachování jejich přibližné maloobchodní ceny.
7.2Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoli nesprávnou nebo nepřesnou informaci, ať už způsobenou uživateli internetových stránek nebo jakýmkoli zařízením nebo programem spojeným se soutěží nebo soutěží využívaným nebo jakoukoli technickou nebo lidskou chybou, k níž dojde během zpracování doručených soutěžních příspěvků.
7.3Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoli chybu, opomenutí, přerušení, smazání, závadu, zpoždění v provozu nebo přenosu, výpadek komunikačního vedení, nedoručení, krádež nebo zničení nebo neoprávněný přístup, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke změně znění soutěžních příspěvků.
7.4Pořadatel nenese dále odpovědnost za jakékoli problémy nebo technické selhání počítačových internetových systémů, serverů nebo poskytovatelů, počítačového zařízení, programového vybavení, za nedoručení elektronické pošty nebo registrace z důvodu zahlcení provozu sítí nebo Internetu nebo na jakékoli internetové stránce nebo z obou důvodů, včetně újmy nebo škody na počítači účastníka nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v soutěži nebo v jejím důsledku.
7.5Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích nebo Internetu nebo na jakékoli internetové stránce nebo ze všech uvedených důvodů.
7.6Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude moci soutěž pokračovat podle Pravidel, v to počítaje poškození počítačovým virem, programovou chybu, pozměnění, neoprávněný zásah, podvod, technické selhání nebo jakékoli další příčiny, jež jsou mimo kontrolu pořadatele a jež mohou narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost nebo řádný chod této soutěže, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit soutěž. Pokud pořadatel dle vlastního uvážení zjistí, že jakékoliv soutěžní příspěvky zaslané prostřednictvím Internetu byly následně pozměněny nebo že původnost jakéhokoli soutěžního příspěvku lze z jakéhokoli důvodu zpochybnit, má právo takový příspěvek ze soutěže vyloučit a pokračovat v soutěži se zbývajícími příspěvky.
7.7V případě účasti méně než 5 soutěžících v každé kategorii má výbor soutěže právo rozhodnout o snížení počtu vybraných finálových příspěvků a snížení počtu cen.

Tato pravidla jsou k nahlédnutí v tištěné podobě v sídle pořadatele na adrese:
ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Technická 2, 166 27 Praha 6